Jak zalegalizować samowolę budowlaną bez opłat?

samowola-budowlana-legalizacja

Legalizacja samowoli budowlanej

Samowola budowlana to dla wielu osób temat tabu. Zazwyczaj nie mówi się o niej głośno, m.in. z uwagi na kary jakie za nią grożą. Ustawodawca jednak nieco pobłażliwie do niej podchodzi. Głównym założeniem jest bowiem to, by każdy nowo powstały obiekt był bezpieczny zarówno dla inwestora, jak i osób z niego korzystających. Pojawia się jednak pytanie, czy i jak zalegalizować samowolę budowlaną bez opłat? Czy jest to w ogóle możliwe? Jakich obiektów budowlanych dotyczy owe zwolnienie z opłat? 

19 września 2020 weszły w życie nowe przepisy (wprowadzone przez ustawę z 13.2.2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 471), które nie tylko mają ułatwić, ale także przyśpieszyć legalizację samowoli budowlanych. Mają również skłonić właścicieli do zgłaszania nielegalnych obiektów, Czy więc możliwe jest zalegalizowanie samowoli budowlanej bez opłat? 

Czym jest legalizacja samowoli budowlanej?

O tym, czym jest legalizacja samowoli budowlanej szerzej pisaliśmy tutaj. W tym miejscu warto jedynie podkreślić, że proces ten rozpoczyna się po uiszczeniu opłaty legalizacyjnej, zgodnie z artykułem 49 ust. 4 upb. Wówczas to organ nadzoru budowlanego zatwierdza projekt budowlany albo projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz – jeżeli budowa nie została zakończona – zezwala na jej wznowienie.

Kiedy możliwa jest legalizacja samowoli budowlanej za darmo?

Aby możliwa była legalizacja samowoli budowlanej bez opłat konieczne jest zgłoszenie nielegalnego obiektu budowlanego. Właściciel obiektu zobligowany jest do tego, aby zgłosić organowi nadzoru budowlanego samowoli budowlanej, wraz z jego ekspertyzą techniczną, która to potwierdza bezpieczeństwo użytkowania wybudowanego obiektu. 

Legalizacja samowoli budowlanej za darmo jest możliwa w ramach uproszczonego postępowania. W drodze postanowienia obowiązek przedłożenia dokumentów legalizacyjnych w terminie nie krótszym niż 60 dni od dnia doręczenia dokumentacji ze strony organu nadzoru budowlanego.

Dokumenty legalizacyjne, obiektów uznanych za samowolę budowlaną, użytkowanych nielegalnie przez co najmniej 20 lat, powinny zawierać:

  • oświadczenie o dysponowaniu danym obiektem, lub też nieruchomością na cele budowlane, 
  • inwentaryzację geodezyjną,
  • ekspertyzę techniczną, która została sporządzona przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. 

W trakcie postępowania uproszczonego, organ nadzoru budowlanego sprawdza kompletność dokumentów i legalność ekspertyz. Bada również, czy użytkowany obiekt budowlany jest bezpieczny dla osób z niego korzystających. Jeżeli dojdzie do pojawienia się jakichkolwiek braków, czy nieprawidłowości, organ nadzoru budowlanego wydaje postanowienie o obowiązku usunięcia niekompletności w wyznaczonym, przez niego, terminie. 

Tak więc legalizacja samowoli budowlanej za darmo, jest możliwa jeżeli tylko zostaną dopełnione wszelkie formalności. Jeżeli macie pytania, zapraszamy do kontaktu.